Avís Legal

Titularitat

 

En compliment amb el deure d’informació arreplegat en article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Servicis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflectixen les dades següents: ircosl.Com, és un domini en internet de titularitat d’INDUSTRIA RESTAURACIÓN COLETIVA S.L. amb CIF: B-46630752 i domicili en Av. Progrès 7 Pol. Ind. Camp Anníbal- 46530 Puçol – València – Espanya, inscrita en el Registre mercantil de València, tom 2591, Gral. 945, Sec. 4a, Fº79, Full 17.021, Inscripció 1a.

 

INDUSTRIA RESTAURACIÓN COLECTIVA S.L. (d’ara en avant IRCO, S.L.) és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial d’esta pàgina web, així com dels elements continguts en el mateix (a títol enunciatiu, imatges, fotografies, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, etc…).

 

Termes i condicions d’ús

 

Es considera usuari del present lloc web a qualsevol que accedisca i utilitze el mateix. La condició d’usuari comporta la total acceptació de les condicions establides en el present Avís Legal i en les especials que puguen establir-se per a determinats servicis i utilitats. Els usuaris adquirixen el compromís d’ajustar la seua actuació a les esmentades condicions i a observar allò que s’ha disposat per la normativa legal, així com a les instruccions i avisos que es posen en el seu coneixement.

 

L’Usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb IRCO S.L.

 

Amb caràcter general les relacions entre IRCO S.L. amb els Usuaris dels seus servicis telemàtics, presents en este lloc Web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.

 

Quan siga necessària la utilització d’una contrasenya o nom d’usuari per a accedir a algun contingut o servici d’este lloc web, l’usuari queda obligat a mantindre en secret i a fer d’ella un ús diligent. En cas de pèrdua o utilització negligent de la contrasenya l’usuari respondrà de la utilització que d’ella hagen pogut fer terceres persones.

 

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat d’IRCO S.L. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació publica, inclosa la seua modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’esta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització d’IRCO S.L.. L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat d’IRCO S.L.

 

Tot enllaç de tercers a la Web ha de ser-ho a la seua pàgina principal, quedant expressament prohibits els «links profunds», el «framing» i qualsevol altre aprofitament dels continguts de la Web, a favor de tercers no autoritzat.

 

IRCO S.L.. es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en la Web, de la configuració i presentació d’esta i de les condicions d’accés.

 

IRCO S.L. no garantix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a la Web o al seu contingut, ni que este es trobe actualitzat. IRCO S.L. durà a terme, sempre que no concórreguen causes que ho facen impossible o de difícil execució, i tan prompte tinga notícia dels errors, desconnexions o falta d’actualització en els continguts, totes aquelles labors tendents a esmenar els errors, restablir la comunicació i actualitzar els continguts.

 

Tant l’accés a la Web com l’ús no autoritzat que puga efectuar-se de la informació continguda en la mateixa és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. IRCO S.L. no respondrà de cap conseqüència, dany o perjuí que pogueren derivar-se del dit accés o ús. IRCO S.L. no es fa responsable dels errors de seguretat, que es puguen produir ni dels danys que puguen causar-se al sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari), o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix.