Política de Qualitat Mediambiental

ALIMENTANT LA CONFIANÇA

Visió de futur

IRCO situa la seua visió de futur a consolidar la seua posició de lideratge en l’àmbit de les seues activitats, restauració col·lectiva constituint-se com una organització que incorpora els valors d’una gran empresa moderna que gestiona els seus recursos amb eficàcia i eficiència.

LA NOSTRA MISSIÓ

La participació de tot el personal d’IRCO és fonamental, per això se li proporcionarà els mitjans necessaris perquè puga fer el seu treball d’acord amb els principis i valors orientats a aconseguir la qualitat i la millora contínua, la protecció del medi ambient, incloent la prevenció de la contaminació.

ELS NOSTRES OBJECTIUS

La Direcció d’IRCO considera i declara com a objectius estratègics de la seua gestió els següents:

  • La millora sistemàtica de l’eficàcia del seu sistema de gestió de la qualitat i ambiental i la dels serveis que realitza.
  • Aconseguir la satisfacció contínua dels nostres clients mostrant flexibilitat suficient per a adaptar-se a les seues exigències i necessitats.
  • Garantir el compliment del nostre compromís de qualitat del servei amb els clients mitjançant la comprensió i satisfacció dels seus requeriments i expectatives.
  • Garantir el compliment de la normativa legal, reglamentària i altres compromisos subscrits aplicable a totes les activitats de l’empresa.
  • Compromís de realitzar els serveis i productes dins de l’àmbit de la protecció ambiental, prevenció de la contaminació.
  • El compromís d’implantar el sistema de gestió de la qualitat i ambiental, des d’aquesta direcció a tot el personal i col·laboradors de l’empresa, potenciant la seua capacitació mitjançant la formació permanent, dotant dels recursos necessaris, i prenent les mesures oportunes perquè participen activament en la millora contínua dels seus processos i la gestió de la satisfacció dels clients, i l’acompliment ambiental de l’organització.

El sistema de gestió ambiental implantat en IRCO, S. L. especifica els requisits de la gestió ambiental per a les activitats que es duen a terme en l’empresa en els següents establiments:

Cuina Central Alacant
Av. Saturno 10, 03007, Alicante

I que inclouen els següents processos:

El servei de disseny i desenvolupament de programació de menús, l’elaboració de menjars i la distribució d’aliments, en fred i en calent, per a col·lectivitats.